Welkom bij Psyconfidens

Over mij

Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorgpsycholoog, dit wil zeggen dat ik na het behalen van mijn diploma in de psychologie (2001) twee jaar postdoctoraal onderwijs heb gevolgd, in combinatie met gesuperviseerde werkervaring. Voordat ik in 2010 heb besloten zelfstandig verder te gaan met Psyconfidens, heb ik binnen de sociale psychiatrie gewerkt, en als behandel coördinator op een dagbehandeling voor jongeren.

Mijn opleidingen

Bachelor Psychologie       -     Katholieke Universiteit Tilburg

Master GZ psychologie    -     Erasmus Universiteit

EMDR                                  -     ACT-EMDR Centrum Nederland

Mijn Registraties

Registerpsycholoog NIP

Eerstelijnspsychologie NIP

BIG-register

Aangesloten bij Psyzorg Hoflanden

wpde8b98e3.png

Kwaliteitsstatuut

Hier kunt u een kopie downloaden van het kwaliteitsstatuut.

Download kwaliteitsstatuut

Zorg

Volwassenen en jongvolwassenen met onderstaande problematiek en hulpvragen kunnen bij mij terecht:

  • Angst -paniek- en stemmingsklachten (licht tot matige depressie).
  • Posttraumatische stressklachten.
  • Ondersteuning van mensen die kinderen of familieleden hebben met ontwikkelingsproblemen, psychiatrische problemen en opvoedingsproblemen.

In het algemeen duurt een behandelsessie drie kwartier tot een uur. Ik span mij in om cliënten te zien op de tijd die is afgesproken.

Hoe werk ik?

Naast de kennismaking, wordt tijdens het eerste gesprek de hulpvraag in kaart gebracht. Ik doe mijn best om degenen te helpen voor wie ik iets te bieden heb.

In geval van chronische en complexe psychiatrische problemen (zoals Schizofrenie, bipolaire stoornissen en bepaalde persoonlijkheidsstoornissen en ernstige depressie met psychotische kenmerken, waarbij crisisgevoeligheid en suïcidegevaar groot is) ben ik terughoudend. In gevallen waarbij mijn aanbod niet toereikend is, verwijs ik cliënten via de huisarts door naar gespecialiseerde zorg, namelijk de reguliere GGZ-instellingen.

Ik ben bovendien van mening dat u voor hetzelfde probleem niet tegelijkertijd bij meerdere hulpverleners in behandeling moet zijn. Mocht u tegelijkertijd elders in behandeling zijn of voornemens hebben om dat te doen, vraag ik u dat met mij te bespreken.

Zorgdomein (Informatie voor de huisarts)

U kunt via Zorgdomein digitaal verwijzen naar Psyconfidens. U vindt mijn zorgaanbod in Zorgdomein terug onder het kopje Geestelijke Gezondheidszorg.

Beëindiging van het contact

Afhankelijk van het beloop van de behandeling, bepaalt u wanneer u voldoende gesprekken heeft gehad. Mocht ik zelf dat idee krijgen dan zal ik dat met u bespreken. Een behandeling kan qua contac­ten variëren; soms volstaat één en een andere keer meerdere gesprekken.

Afspraken annuleren

Voor de afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, wordt er € 50,- in rekening gebracht. Als u verhinderd bent, kunt u dit telefonisch of via de mail doorgeven. Wanneer u uw afspraak te laat afbelt of zonder bericht wegblijft dan geld de afspraak als doorgegaan en worden de kosten apart bij u verhaald.

Aanmelden

U kunt zich zowel telefonisch als schriftelijk via het contactformulier aanmelden. De gemiddelde wachttijd om de eerste intake afspraak in te plannen is 6 maanden. U heeft een verwijsbrief nodig van de huisarts.

Kosten

Eerstelijns psychologische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering met een verplicht eigen risico van 385 euro.

Zilveren Kruis, CZ en Coöperatie VGZ hanteren een zorgkostenplafond. Dit betekent dat het aantal aanmeldingen voor cliënten van deze zorgverzekeraars aan een maximum is gebonden.

Wanneer het zorgkostenplafond is bereikt, betekent dit dat ik geen nieuwe clienten kan aannemen voor behandeling. Cliënten dienen in dat geval zelf contact op te nemen met hun zorgverzekeraar voor een eventuele oplossing.

De volgende zorgverzekeraars hanteren een zorgkostenplafond:

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis Zorgverzekeringen, FBTO, De Friesland en Interpolis.

CZ

CZ, Just CZ, OHRA en Nationale Nederlanden.

Coöperatie VGZ

VGZ, VGZbewuzt, United Consumers, Univé Zorg, Zekur, UMC Zorgverzekering, IZA, De IZZ Zorgverzekering door VGZ en Zorgzaam.

Eigen risico

Voor iedereen geldt ook een verplicht eigen risico in de zorgverzekering. Dit betekent dat u elk jaar een door de overheid te bepalen maximaal bedrag per persoon zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Voor 2022 is dat € 385,- per persoon. Sommige mensen kiezen ook voor hogere eigen risico om maandelijks lagere premie te betalen.

Zelf betalen

Een verwijsbrief is dan niet nodig om je aan te melden. Wanneer u de sessies zelf betaalt hanteer ik een variabel tarief.

Klachten over psycholoog

Ik werk volgens de beroepsethische regels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Het NIP heeft een beroepscode opgesteld. In deze beroepscode staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waar het werk van een behandelend psycholoog aan moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op principes van onder andere verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van het NIP moeten zich altijd aan deze beroepscode houden.

Uw klacht kunt u schriftelijk indienen bij het NIP, t.a.v. het College van Toezicht, Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam.

Het College van Toezicht neemt alleen klachten in behandeling over psychologen die NIP-lid zijn.

De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Klachten over het gedrag van de psycholoog in de privé-sfeer en claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog komen niet in aanmerking voor behandeling. Als klachten gaan over de inhoud van psychologische rapporten, wordt alleen beoordeeld of het rapport aan de normale zorgvuldigheidseisen beantwoordt. Het College van Toezicht doet het onderzoek niet over. Herziening van een rapport behoort niet tot de mogelijkheden. Bij klachten over gebeurtenissen die lang geleden hebben plaatsgevonden, beoordeelt het College of de klacht voor behandeling in aanmerking komt.

Kijk voor meer informatie op de website van het NIP: www.psynip.nl onder het menu kopje "Het NIP" volgend door het subkopje “Tuchtrecht en klachten” en daar ziet u het subkopje "Klachtprocedure".

Klachten- en Geschillenregeling

Conform de wet BIG is Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorgpsycholoog een beschermd titel en valt deze onder het medisch tuchtrecht.

Ik ben aangemeld bij de Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL. Mijn cliënten kunnen gebruik maken van deze regeling. Hieronder ziet u de link naar het klachtenformulier op de website van Klacht en Company waarmee u een klacht kunt indienen. Ook vindt u hier de link van de klachtenfolder, waarin de procedure beschreven staat met alle bereikbaarheidsgegevens van onder andere de klachtenfunctionaris.

Klachtenformulier

Klachtenfolder

Privacy

Bescherming van privacy in de zorg is van groot belang. Psyconfidens gaat dan ook zorgvuldig om met de gegevens van patiënten. Persoonlijke gegevens worden op zorgvuldige wijze behandeld en beveiligd. De medewerkers van Psyconfidens zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Psyconfidens houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gelden ter bescherming van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming -AVG).

Naast deze algemene privacywet gelden specifieke regels in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder meer vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Voor meer informatie over uw rechten en plichten, verwijzen wij u graag naar onze Privacy Policy. Indien u meer informatie wenst, dan verwijzen wij nu naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl